Senaste nytt om parkering

Styrelsen har undersökt möjligheten till att skapa parkeringsplatser vid elhuset, längst ned i området mot backen ned till Grindstuvägen. Tyvärr är det inte möjligt då det är en säkerhetsrisk att parkera vid elhuset.  Detta medför parkeringsförbud där och skyltar kommer att sättas upp och överträdelse kan bötläggas.

För att underlätta har vi nu sänkt avgiften per dygn på gästparkeringen i backen mitt emot kvartersgården. Detta är redan gjort och kostar nu 5kr / h och 20kr / dygn.

Styrelsen

Avlopp och brunnar

Vi kommer spola rent alla brunnar i området inom kort. Någon brunn har vi fått spola under sommaren p. g. a stopp. Tänk på att inte kasta annat än toalettpapper i toaletten. Tops och våtservetter kan lätt orsaka stopp eller göra att vi får dålig avrinning i avloppen, samt dålig lukt.

 

Styrelsen

Sommarledigt

Under Juli har vi i styrelsen sommarledigt. Ni får gärna maila oss men vi kommer endast svara och åtgärda akuta ärenden som inte kan vänta.

Vi önskar alla en skön sommar!

 

Styrelsen

Målning av parkeringsrutor

Måndag 4/6 kl. 07.00 kommer p-service och måla parkeringsrutorna på parkeringar och i garagen i området. Ej p-däck på garagen.

Se till att platserna är tomma från 07.00.

 

Ni kan ställa er på gatan, Kommunen har gett tillåtelse och böter kommer inte skrivas.

 

Styrelsen

 

 

Information till alla medlemmar

Vänligen läs nedanstående dokument, ni behöver inte göra något men det är styrelsens skyldighet att informera er, eftersom vi som samfällighet är skyldiga att föra ett register över samtliga medlemmar i samfälligheten Oxhagen.

 

GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Oxhagens samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

Oxhagens samfällighet hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för Oxhagens samfällighets personuppgiftshantering är -det avtal som finns med medlemmarna där föreningens stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga medlemshanteringen baseras på avtal.

Oxhagens samfällighet tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för Oxhagens samfällighet vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt namn.

För att hantera samfällighetens kommunikation och fakturering samarbetar samfälligheten sedan några år tillbaka med RML Redovisning AB. Det är också RML Redovisning som varje kvartal sänder ut betalningsinformation för kvartalets medlemsavgifter.

180525